Enligt skollagen 4 kap 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar av förskolan Kasper, vänd er i första hand till pedagogerna på förskolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet vänd dig till huvudman Anna-Karin Kvarnsbacke på info@kaspersforskola.se

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Rektorn har sedan ansvaret för att ärendet genomförs och avslutas.

Klagomålsrutiner:
Klagomål/synpunkter som rör verksamheten framförs till rektor.
Rektorn har sedan ansvaret för att ärendet genomförs och avslutas.
Informationen till föräldrar om ärendet sker via mail eller telefonsamtal.

  • Ärendet behandlas
  • Genomgång av vad som hänt
  • Vad och hur kan vi förbättra det som behöver åtgärdas
  • Vem har ansvaret att det blir av
  • Datum för uppföljning bestäms