I vår dagliga pedagogiska verksamhet utgår vi från EQ, emotionell intelligens. EQ-metodens fem steg är självkännedom, empati, ansvar, kommunikation och konflikthantering. Alla känslor är tillåtna – men inte allt beteende! Det är förskolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar att sätta gränser för vad som kan accepteras i en barngrupp. Kärnan i allt vi gör är hur barnen behandlar varandra. Vi använder oss bland annat av våra EQ-dockor, böcker samt känslofigurer på väggen.

Vi arbetar även med friluftsfrämjande utomhusvistelse. Vår närmaste omgivning erbjuder såväl pulkabacke och skridskoplan vintertid som flera skogsbackar och naturområden. Utifrån läroplanen för förskolan, LPFÖ18, planerar vi verksamheten noggrant med kreativitet, variation och fantasi.